skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sacrificial PSS-doped CaCO 3 templates to prepare chitosan capsules and their deformation under bulk pressure

Xu, Liping

Polymer Bulletin, 2013, Vol.70(2), pp.455-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-0839 ; E-ISSN: 1436-2449 ; DOI: 10.1007/s00289-012-0811-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...