skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

P – V – T equation of state of Ca 3 Al 2 Si 3 O 12 grossular garnet

Gréaux, Steeve ; Kono, Yoshio ; Nishiyama, Norimasa ; Kunimoto, Takehiro ; Wada, Kouhei ; Irifune, Tetsuo

Physics and Chemistry of Minerals, 2011, Vol.38(2), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-010-0384-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...