skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diversity of the human LILRB3 / A6 locus encoding a myeloid inhibitory and activating receptor pair

Bashirova, Arman ; Apps, Richard ; Vince, Nicolas ; Mochalova, Yelizaveta ; Yu, Xu ; Carrington, Mary

Immunogenetics, 2014, Vol.66(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-7711 ; E-ISSN: 1432-1211 ; DOI: 10.1007/s00251-013-0730-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...