skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Schussverletzungen: Müssen Projektile und Fragmente immer entfernt werden?
Gunshot wounds: should projectiles and fragments always be removed?

Kollig, E. ; Hentsch, S. ; Willms, A. ; Bieler, D. ; Franke, A.

Der Chirurg, 2014, Vol.85(7), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4722 ; E-ISSN: 1433-0385 ; DOI: 10.1007/s00104-013-2643-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...