skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

西垩山1的天国来客: 对中国铁路工人的民族考古学 (1865–1868)
Celestial Sojourners in the High Sierras: The Ethno-Archaeology of Chinese Railroad Workers (1865–1868)

Chace, Paul ; Evans, William

Historical Archaeology, 2015, Vol.49(1), pp.27-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0440-9213 ; E-ISSN: 2328-1103 ; DOI: 10.1007/BF03376955

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...