skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of adhesive bond strength of different cell types in vitro

Labant, M. ; Fletcher, R.

In Vitro, 1980, Vol.16(9), pp.767-774 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0073-5655 ; E-ISSN: 1475-2689 ; DOI: 10.1007/BF02619311

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...