skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Del modo col quale i raggi X scarigano i corpi elettrizzati, e della maniera con la quale i tubi opachi ne scemano l'efficacia

Villari, E. ; Castelli, E.

Il Nuovo Cimento, 1896, Vol.4(1), pp.114-117

ISSN: 0029-6341 ; E-ISSN: 1827-6121 ; DOI: 10.1007/BF02828399

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...