skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Geochemie von Sulfiden der Dugald River Lagerstätte (Nordwest-Queensland) und ihre Beziehungen zur Erzgenese
Geochemistry of sulphide minerals at Dugald River, NW Queensland, with reference to ore genesis

Xu, G.

Mineralogy and Petrology, 1998, Vol.63(1), pp.119-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-0708 ; E-ISSN: 1438-1168 ; DOI: 10.1007/BF01162771

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...