skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces: Principles, Methods and Applications

Shao, Ling ;Etoh, Minoru ;Luo, Jiebo ;Shan, Caifeng;; Shao, Ling ; Shan, Caifeng ; Luo, Jiebo ; Etoh, Minoru

Series ISSN: 2191-6586 ; ISBN: 978-1-84996-506-4 ; E-ISBN: 978-1-84996-507-1 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-507-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...