skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

HCIDL: Human-computer interface description language for multi-target, multimodal, plastic user interfaces

Gaouar, Lamia ; Benamar, Abdelkrim ; Le Goaer, Olivier ; Biennier, Frédérique

Future Computing and Informatics Journal, June 2018, Vol.3(1), pp.110-130

ISSN: 2314-7288 ; DOI: 10.1016/j.fcij.2018.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...