skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Le « Stroop écologique » : un concept de double-tâche innovant

Perrochon, A ; Kemoun, G ; Berthoz, A

Neurophysiologie Clinique / Clinical Neurophysiology, October 2011, Vol.41(4), pp.206-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0987-7053 ; E-ISSN: 1769-7131 ; DOI: 10.1016/j.neucli.2011.10.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...