skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A simulation interface designed for improved user interaction and learning in water quality modelling software

Moeseneder, Christian ; Dutra, Leo ; Thebaud, Olivier ; Ellis, Nick ; Boschetti, Fabio ; Tickell, Sharon ; Dichmont, Cathy ; de La Mare, William ; Pascual, Ricardo ; Cannard, Toni

Environmental Modelling and Software, August 2015, Vol.70, pp.86-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-8152 ; DOI: 10.1016/j.envsoft.2015.04.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...