skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immigration, trade and productivity in services: Evidence from U.K. firms

Ottaviano, Gianmarco I.P. ; Peri, Giovanni ; Wright, Greg C.

Journal of International Economics, May 2018, Vol.112, pp.88-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/j.jinteco.2018.02.007

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...