skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Permissive user interfaces

Thimbleby, Harold

International Journal of Human - Computer Studies, March 2001, Vol.54(3), pp.333-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1071-5819 ; DOI: 10.1006/ijhc.2000.0442

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...