skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Generating systems from multiple sketched models

Schmieder, Paul ; Plimmer, Beryl ; Vanderdonckt, Jean

Journal of Visual Languages and Computing, 2010, Vol.21(2), pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-926X ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2009.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...