skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of extruded-rolled AZ31 Mg alloys

Qiu, Wei ; Han, En-Hou ; Liu, Lu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20, pp.s481-s487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60523-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...