skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructural evolution of aluminum alloy 7B04 thick plate by various thermal treatments

LI, Zhi-Hui ; Xiong, Bai-Qing ; Zhang, Yong-an ; Zhu, Bao-Hong ; Wang, Feng ; Liu, Hong-Wei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18(1), pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(08)60008-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...