skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial and Seasonal Variations of Heavy Metals in Wetland Soils of the Tidal Flats in the Yangtze Estuary, China: Environmental Implications

Hu, Xue-Feng ; Du, Yan ; Feng, Jian-Wei ; Fang, Sheng-Qiong ; GAO, Xiao-Jiang ; Xu, Shi-Yuan

Pedosphere, August 2013, Vol.23(4), pp.511-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60044-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...