skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy Metals in Brown Rice ( Oryza sativa L.) and Soil After Long-Term Irrigation of Wastewater Discharged from Domestic Sewage Treatment Plants

Chung, B.Y ; Song, C.H ; Park, B.J ; Cho, J.Y

Pedosphere, 2011, Vol.21(5), pp.621-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(11)60164-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...