skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anodic dissolution of metals in ionic liquids

Abbott, Andrew P. ; Frisch, Gero ; Hartley, Jennifer ; Karim, Wrya O. ; Ryder, Karl S.

Progress in Natural Science: Materials International, December 2015, Vol.25(6), pp.595-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0071 ; DOI: 10.1016/j.pnsc.2015.11.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...