skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Removal of heavy metals from artificial metals contaminated water samples based on micelle-templated silica modified with pyoverdin I

Panadda, Tansupo ; Worakarn, Chamonkolpradit ; Saksit, Chanthai ; Chalerm, Ruangviriyachai

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(7), pp.1009-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62376-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...