skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new bounded jerk on-line trajectory planning for mimicking human movements in robot-aided neurorehabilitation

Frisoli, A. ; Loconsole, C. ; Bartalucci, R. ; Bergamasco, M.

Robotics and Autonomous Systems, April, 2013, Vol.61(4), p.404(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...