skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

eLearniXML: Towards a model-based approach for the development of e-Learning systems considering quality

Fardoun, Habib ; Montero, Francisco ; López Jaquero, Víctor

Advances in Engineering Software, 2009, Vol.40(12), pp.1297-1305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-9978 ; DOI: 10.1016/j.advengsoft.2009.01.019

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...