skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterization of changes in floc morphology, extracellular polymeric substances and heavy metals speciation of anaerobically digested biosolid under treatment with a novel chelated-Fe2+ catalyzed Fenton process

He, Juanjuan ; Yang, Peng ; Zhang, Weijun ; Cao, Bingdi ; Xia, Hua ; Luo, Xi ; Wang, Dongsheng

Bioresource Technology, November 2017, Vol.243, pp.641-651 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.06.180

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...