skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1148 POSTER DAB2 Interactive Protein (DAB2IP) Methylation in Serum DNA of Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients (p) With Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Mutations

Wei, J.W. ; Ramirez, J.L.R. Jose Luis ; Taron, M.T Miquel ; Sanchez, J.J.S. Jose Javier ; Capdevila, L.C. Laia ; Cros, S.C. Sara ; Moran, T.M. Teresa ; Carcereny, E.C. Enric ; Camps, C.C. Carlos ; Rosell, R.R. Rafael

European Journal of Cancer, 2011, Vol.47, pp.S138-S138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049 ; DOI: 10.1016/S0959-8049(11)70791-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...