skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reactive and the shortest path navigation of a wheeled mobile robot in cluttered environments

Savkin, Andrey V ; Hoy, Michael

Robotica, 2013, Vol.31(2), pp.323-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5747 ; E-ISSN: 1469-8668 ; DOI: 10.1017/S0263574712000331

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...