skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

12 Year Trajectories of Depressive Symptoms in Community-Dwelling Older Adults and the Subsequent Risk of Death Over 13 Years

Saeed Mirza, Saira ; Ikram, M Arfan ; Freak - Poli, Rosanne ; Hofman, Albert ; Rizopoulos, Dimitris ; Tiemeier, Henning

The Journals of Gerontology: Series A, 2018, Vol. 73(6), pp.820-827 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1079-5006 ; E-ISSN: 1758-535X ; DOI: 10.1093/gerona/glx215

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...