skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spelling with non-invasive Brain–Computer Interfaces – Current and future trends

Cecotti, Hubert

Journal of Physiology - Paris, 2011, Vol.105(1), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-4257 ; DOI: 10.1016/j.jphysparis.2011.08.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...