skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Functionalization of the support material based on N-doped carbon-reduced graphene oxide and its influence on the non-enzymatic detection of glucose

Zhang, Yong ; Zhang, Ying ; Zhu, Hong ; Li, Sida ; Jiang, Chao ; Blue, Robert Jonathan ; Su, Yi

Journal of Alloys and Compounds, 05 April 2019, Vol.780, pp.98-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.11.368

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...