skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Texture evolution and deformation mechanism in friction stir welding of 2219Al

Chen, S. ; Jiang, X.

Materials Science & Engineering A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2014.06.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...