skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Flow mechanisms in ultrafine-grained metals with an emphasis on superplasticity

Kawasaki, Megumi ; Balasubramanian, N. ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, 2011, Vol.528(21), pp.6624-6629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; DOI: 10.1016/j.msea.2011.05.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...