skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards interoperability of i* models using iStarML

Cares, Carlos ; Franch, Xavier ; Perini, Anna ; Susi, Angelo

Computer Standards & Interfaces, 2011, Vol.33(1), pp.69-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2010.03.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...