skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of Marketing Information on Purchase Intention for Proenvironmental Products in China

Li, Yang

Social Behavior and Personality: an international journal, 2018, Vol.46(7), pp.1215-1232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2212

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...