skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Does content categorization lead to knowledge building? An experiment in a social bookmarking service

de Carvalho, Carlos Rosemberg Maia ; Furtado, Elizabeth Sucupira ; Furtado, Vasco

Computers in Human Behavior, October 2015, Vol.51, pp.1177-1184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2015.01.033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...