skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Flexible Context Architecture for a Multi-User GUI

Xu, Yue ; Red, Edward ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2011, Vol.8(4), pp.479-497 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2011.479-497

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...