skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Considerations for Multi-User Decomposition of Design Spaces

Red, Edward ; Marshall, Felicia ; Weerakoon, Prasad ; Jensen, C. Greg

Computer-Aided Design and Applications, 01 January 2013, Vol.10(5), pp.803-815 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1686-4360 ; DOI: 10.3722/cadaps.2013.803-815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...