skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

TCT-491 Post-Impella® Implant Mortality Determinants and Associated Lactate Levels in Cardiogenic Shock Patients - A Single Center Experience

Ji, Yong

Journal of the American College of Cardiology, 25 September 2018, Vol.72(13), pp.B197-B197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2018.08.1667

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...