skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE EFFECT OF CANGRELOR VERSUS TICAGRELOR ON PLATELET ACTIVITY, CORONARY MICRO-CIRCULAR FUNCTION AND INFARCT SIZE IN PATIENTS SUFFERING ACUTE ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION TREATED WITH PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL

Ubaid, Salahaddin ; Ford, Tom ; Berry, Colin ; Khogali, Saib ; Wrigley, Benjamin ; Munir, Shahzad ; Martins, Joe ; Jaumdally, Rumi ; Amoah, Vincent ; Khan, Nazish ; Jon, Townend ; Mcalindon, Elisa ; Cotton, James

Journal of the American College of Cardiology, 10-12 March 2018, Vol.71(11), pp.A1388-A1388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-1097 ; DOI: 10.1016/S0735-1097(18)31929-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...