skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How people use thermostats in homes: A review

Peffer, Therese ; Pritoni, Marco ; Meier, Alan ; Aragon, Cecilia ; Perry, Daniel

Building and Environment [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1323 ; DOI: 10.1016/j.buildenv.2011.06.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...