skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interfaces for semantic authoring of textual content: A systematic literature review

Khalili, Ali ; Auer, Sören

Journal of Web Semantics, 10/2013, Vol.22, C, pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15708268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.websem.2013.08.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...