skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What stakeholders will or won׳t say: A theoretical and empirical study of topic importance in Requirements Engineering elicitation interviews

Burnay, Corentin ; Jureta, Ivan J. ; Faulkner, Stéphane

Information Systems [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4379 ; DOI: 10.1016/j.is.2014.05.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...