skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transformation of heavy metals in lignite during supercritical water gasification

Chen, Guifang ; Yang, Xinfei ; Chen, Shouyan ; Dong, Yong ; Cui, Lin ; Zhang, Yong ; Wang, Peng ; Zhao, Xiqiang ; Ma, Chunyuan

Applied Energy, 1 February 2017, Vol.187, pp.272-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.11.054

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...