skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adipogenic differentiation of individual mesenchymal stem cell on different geometric micropatterns

Song, Wei ; Lu, Hongxu ; Kawazoe, Naoki ; Chen, Guoping

Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 17 May 2011, Vol.27(10), pp.6155-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5827 ; PMID: 21486006 Version:1 ; DOI: 10.1021/la200487w

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...