skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Controls on accumulation and soil solution partitioning of heavy metals across upland sites in United Kingdom (UK)

Zia, Afia ; van Den Berg, Leon ; Ahmad, Muhammad Nauman ; Riaz, Muhammad ; Zia, Dania ; Ashmore, Mike

Journal of Environmental Management, 15 September 2018, Vol.222, pp.260-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...