skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Closing the Technology Adoption–Use Divide: The Role of Contiguous User Bandwagon

Lanzolla, Gianvito ; Suarez, Fernando F

Journal of Management, May 2012, Vol.38(3), pp.836-859 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0149-2063 ; E-ISSN: 1557-1211 ; DOI: 10.1177/0149206310369938

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...