skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adoption and sustained use of improved cookstoves

Ruiz-Mercado, Ilse ; Masera, Omar ; Zamora, Hilda ; Smith, Kirk R.

Energy Policy, 2011, Vol.39(12), pp.7557-7566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2011.03.028

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...