skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychological predictors of SMR-BCI performance

Hammer, Eva Maria ; Halder, Sebastian ; Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Dickhaus, Thorsten ; Kleih, Sonja ; Müller, Klaus-Robert ; Kübler, Andrea

Biological Psychology, January 2012, Vol.89(1), pp.80-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-0511 ; E-ISSN: 1873-6246 ; DOI: 10.1016/j.biopsycho.2011.09.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...