skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rechargeable dental adhesive with calcium phosphate nanoparticles for long-term ion release

Zhang, Ling ; Weir, Michael D. ; Hack, Gary ; Fouad, Ashraf F. ; Xu, Hockin H.K.

Journal of Dentistry, December 2015, Vol.43(12), pp.1587-1595 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.06.009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...