skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wealth inequality and activism: Perceiving injustice galvanizes social change but perceptions depend on political ideologies.(Report)

Hoyt, Crystal L. ; Moss, Aaron J. ; Burnette, Jeni L. ; Schieffelin, Annette ; Goethals, Abigail

European Journal of Social Psychology, Feb, 2018, Vol.48(1), p.O81(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-2772 ; DOI: 10.1002/ejsp.2289

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...