skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What keeps people in mentoring relationships when bad things happen? a field study from the protégé's perspective

Burk, Hannah G; Eby, Lillian T

Journal of vocational behavior, 2010, Vol.77(3), pp. 437-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-8791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...